Test
INFORMACJE DLA AKCJONARIUSZY

OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE WALNEGO ZGROMADZENIA

Zarząd Spółki pod firmą: Fabryka Firanek i Koronek „FAKO” Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi niniejszym zawiadamia, iż działając na podstawie Art. 399 §1 i Art. 402 §1 kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 21 września 2021r. o godzinie 1400  Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki, przy ulicy Kaczeńcowej 25.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do

podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Powzięcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru Komisji Skrutacyjnej.

6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

7. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki w 2020r. i sprawozdania finansowego

Spółki za 2020r.

8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą Spółki sprawozdania  z działalności w 2020r, wyników oceny

sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2020r., sprawozdania finansowego za 2020r.oraz wniosku

Zarządu dotyczącego  pokrycia straty netto za 2020r.

9. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2020r.

b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2020r.

c) rozpatrzenia i przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z  działalności w 2020r., wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2020r., sprawozdania finansowego za 2020r. oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto  za 2020r.

d) pokrycia straty za 2020r.

e) udzielenia absolutorium dla Zarządu Spółki z  wykonania przez niego obowiązków w 2020r.

f) udzielenia absolutorium dla członków Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków  w

2020r.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę umów pożyczek zawartych przez spółkę z członkami jej organów, w których spółka jest pożyczkobiorcą, poprzez wydłużenie terminu zwrotu pożyczek.

11. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Spółki „FAKO” S.A. w Łodzi informuje, że lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w Łodzi, przy ulicy Kaczeńcowej 25 na trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia. W tym samym miejscu zostaną wyłożone materiały będące przedmiotem obrad Zgromadzenia w terminie i na zasadach określonych w kodeksie spółek handlowych. Zarząd „FAKO” S.A. jednocześnie informuje, że Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.

 

INFORMACJA O CZWARTYM WEZWANIU AKCJONARIUSZY SPÓŁKI DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Zarząd spółki FABRYKA FIRANEK I KORONEK „FAKO” S.A. z siedzibą w Łodzi, ul. Kaczeńcowa 25, 91-214 Łódź, KRS: 0000042851 NIP: 9471773195; (sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego) wysokość kapitału zakładowego: 3.500.000,00 PLN wpłacony w całości („Spółka”), stosownie do treści art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw ("Ustawa"), informuje, że Spółka w dniu 17.12.2020 r.., skierowała do akcjonariuszy Spółki czwarte wezwanie do złożenia dokumentów akcji w Spółce.

 

INFORMACJA O TRZECIM WEZWANIU AKCJONARIUSZY SPÓŁKI DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Zarząd spółki FABRYKA FIRANEK I KORONEK „FAKO” S.A. z siedzibą w Łodzi, ul. Kaczeńcowa 25, 91-214 Łódź, KRS: 0000042851 NIP: 9471773195; (sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego) wysokość kapitału zakładowego: 3.500.000,00 PLN wpłacony w całości („Spółka”), stosownie do treści art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw ("Ustawa"), informuje, że Spółka w dniu 23.11.2020 r.., skierowała do akcjonariuszy Spółki trzecie wezwanie do złożenia dokumentów akcji w Spółce.

 

INFORMACJA O OGŁOSZENIU W MONITORZE SĄDOWYM I GOSPODARCZYM

Zarząd spółki FABRYKA FIRANEK I KORONEK „FAKO” S.A. informuje, iż dnia 10 listopada 2020 r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 220 (6110) w poz. 61904 zostało opublikowane wezwanie akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji w Spółce.

 

INFORMACJA O DRUGIM WEZWANIU AKCJONARIUSZY SPÓŁKI DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Zarząd spółki FABRYKA FIRANEK I KORONEK „FAKO” S.A. z siedzibą w Łodzi, ul. Kaczeńcowa 25, 91-214 Łódź, KRS: 0000042851 NIP: 9471773195; (sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego) wysokość kapitału zakładowego: 3.500.000,00 PLN wpłacony w całości („Spółka”), stosownie do treści art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw ("Ustawa"), informuje, że Spółka w dniu 22.10.2020 r.., skierowała do akcjonariuszy Spółki drugie wezwanie do złożenia dokumentów akcji w Spółce.

 

INFORMACJA O PIERWSZYM WEZWANIU AKCJONARIUSZY SPÓŁKI DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Zarząd spółki FABRYKA FIRANEK I KORONEK „FAKO” S.A. z siedzibą w Łodzi, ul. Kaczeńcowa 25, 91-214 Łódź, KRS: 0000042851 NIP: 9471773195; (sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego) wysokość kapitału zakładowego: 3.500.000,00 PLN wpłacony w całości („Spółka”),

stosownie do treści art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw ("Ustawa"),

niniejszym informuje, że Spółka w dniu 24.09.2020 r. wezwała akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w Spółce.

Wezwanie dotyczy także złożenia innych dokumentów związanych z uczestnictwem w dochodach lub podziale majątku Spółki (np. warranty subskrypcyjne, świadectwa użytkowe, świadectwa założycielskie).

Złożenie dokumentu akcji jest związane z wprowadzeniem obowiązku prowadzenia rejestru akcjonariuszy w formie elektronicznej przez zewnętrzny podmiot.

Złożenie dokumentu akcji jest możliwe w siedzibie Spółki, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 15:00 w sekretariacie zarządu Spółki (pokój nr 135).

Jednocześnie, zarząd Spółki informuje, że:

  1. Dnia 24.09.2020 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło uchwałę o wyborze Millennium Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie pod adresem: Stanisława Żaryna 2a, 02-593 Warszawa, (dalej: „Millenium Dom Maklerski”) jako podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki.
  2. Dnia 24.09.2020 r. Spółka zawarła z Millenium Dom Maklerski umowę o prowadzenie rejestru akcjonariuszy Spółki.
  3. Złożenie dokumentu akcji następuje za pisemnym pokwitowaniem.

 

 

 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl