Test
Regulamin

Regulamin sklepu internetowego http://fako.com.pl/ 

§ 1 Postanowienia ogólne

§ 2 Definicje

§ 3 Rodzaj i zakres Usług świadczonych przez Serwis

§ 4 Postępowanie reklamacyjne

§ 5 Umowa Sprzedaży

§ 6 Płatność

§ 7 Ceny

§ 8 Odstąpienie od Umowy Sprzedaży

§ 9 Odpowiedzialność Sprzedawcy za wady Produktów

§ 10 Wymagania techniczne

§ 11 Prawa własności intelektualnej

§ 12 Postanowienia końcowe

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 – Wzór formularza odstąpienia od Umowy Sprzedaży;

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy dokument stanowi regulamin, o którym mowa w przepisie art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), zwany dalej Regulaminem.

2. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.sklep.fako.com.pl prowadzony jest przez FABRYKĘ FIRANEK I KORONEK "FAKO" SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w
Łodzi, przy ul. Kaczeńcowej 25, kod pocztowy: 91-214, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000042851; NIP: 9471773195; REGON: 47167869700000; Kapitał zakładowy: 3.500.000 zł (w pełni opłacony); Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; adres korespondencji elektronicznej: sklep@fako.com.pl; telefon kontaktowy: +48 42 253 11 93.

3. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowy www.sklep.fako.com.pl prowadzi sprzedaż firan, konfekcji dekoracyjnych okiennych, galanterii stołowej, koronek odzieżowych i komunalnych oraz plenów.

4. Niniejszy Regulamin określa:

4.1. rodzaj i zakres usług świadczonych przez serwis internetowy, znajdujący się pod adresem internetowym http://fako.com.pl/, zwany dalej Serwisem;

4.2. warunki świadczenia usług świadczonych drogą elektroniczną przez Serwis;

4.3. tryb postępowania reklamacyjnego;

4.4. warunki zawierania i rozwiązywania umowy sprzedaży produktów oferowanych przez Serwis.

5. Regulamin jest udostępniony w Serwisie w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.

6. Regulamin jest nieodpłatnie udostępniony w Serwisie. Usługobiorca nie jest związany postanowieniami Regulaminu, które nie zostały mu udostępnione w sposób, o którym mowa w niniejszym punkcie oraz punkcie 5 niniejszego paragrafu Regulaminu.

7. Serwis prowadzony jest przez usługodawcę, zwanego w dalszej części Regulaminu „Usługodawcą”, „Administratorem” lub „Sprzedawcą”. 8. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.

§ 2 Definicje

Wskazane poniżej pojęcia będą miały następujące znaczenie:

1. Administrator; Usługodawca; Sprzedawca – FABRYKA FIRANEK I KORONEK "FAKO" SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Łodzi, przy ul. Kaczeńcowej 25, kod pocztowy: 91-214, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000042851; NIP: 9471773195; REGON: 47167869700000; Kapitał zakładowy: 3.500.000 zł (w pełni opłacony); Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; adres korespondencji elektronicznej: sklep@fako.com.pl telefon kontaktowy: +48 42 253-11-93.

2. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy przypadających w te dni;

3. Formularz Zamówienia – podstrona Serwisu, której prawidłowe uzupełnienie przez Klienta umożliwia zawarcie Umowy Sprzedaży;

4. Klient - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna; albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

5. Konsument – Klient, będący osobą fizyczna, zawierający ze Sprzedawcą Umowę Sprzedaży niezwiązaną bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;

6. Konto – oznaczony indywidualną nazwą i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Administratora.

7. Produkt - dostępna w Serwisie rzecz ruchoma, znajdująca się w aktualnej ofercie Sprzedawcy, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

8. Regulamin – niniejszy dokument.

9. Serwis – serwis internetowy należący do Administratora, w ramach którego Administrator świadczy Usługi, umożliwiający zawarcie Umowy Sprzedaży.

10. Umowa Sprzedaży – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Serwisu.

11. Usługa – wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Usługobiorców w oparciu o niniejszy Regulamin.

12. Usługobiorca – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna; albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usług.

13. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

§ 3 Rodzaj i zakres Usług świadczonych przez Serwis

1. Administrator Serwisu świadczy usługi drogą elektroniczną, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) zgodnie z kodeksem dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, (Dz.U. 2007 nr 171 poz. 1206; z późn. zmian.).

2. Administrator świadczy za pośrednictwem Serwisu usługi drogą elektroniczną polegające na:

2.1. prowadzeniu Konta w Serwisie;

2.2. umożliwianie Klientom składania Zamówień oraz zawierania Umów Sprzedaży, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;

2.3. otrzymywaniu Newslettera zawierającego informacje marketingowe, a w szczególności informacje handlowe o usługach Administratora oraz podmiotów współpracujących,

2.4. otrzymywaniu od Administratora informacji marketingowych, a w szczególności informacji handlowych o usługach Administratora oraz podmiotów współpracujących.

3. Korzystanie z Konta następuje po wykonaniu łącznie następujących czynności przez Usługobiorcę:

3.1. Wypełnieniu formularza rejestracyjnego, znajdującego się na stronie http://fako.com.pl/pl/reg do czego niezbędne jest podanie:

3.1.1. adresu korespondencji elektronicznej Usługobiorcy;

3.1.2. imienia i nazwiska Usługobiorcy;

3.1.3. numeru telefonu (stacjonarnego lub komórkowego)

3.1.4. hasła.

3.1.5. Adresu zamieszkania Usługobiorcy

4. W wyniku prawidłowej Rejestracji Serwis tworzy dla Usługobiorcy Konto, które zostaje przypisane do jego adresu korespondencji elektronicznej. Tym samym zawierana jest umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta w Serwisie.

5. Usługobiorca uzyskuje dostęp do Konta poprzez wpisanie w Serwisie – w sekcji do tego przeznaczonej – adresu korespondencji elektronicznej i hasła.

6. Jeden Usługobiorca może posiadać tylko jedno Konto w Serwisie.

7. Administrator ma prawo do usunięcia Konta lub jego zablokowania w wypadku:

7.1. naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu;

7.2. w wypadku nieaktywności Konta przekraczającej okres jednego roku, rozumianej jako zaniechanie wprowadzenia danych do systemu teleinformatycznego serwisu celem zalogowania się do Konta.

8. Usługa prowadzenia Konta świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.

9. Umowa o świadczenie przez Administratora Usługi drogą elektroniczną, polegającej na prowadzeniu Konta w Serwisie może być rozwiązana przez Usługobiorcę poprzez samodzielne usunięcie Konta lub poprzez złożenia oświadczenia przez Usługobiorcę, w szczególności na adres korespondencji elektronicznej Administratora: sklep@fako.com.pl

10. Korzystanie z Usługi polegającej na korzystaniu z Formularza Zamówienia ma swój początek z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w serwisie.

11. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie następujących czynności:

11.1. wypełnieniu Formularza Zamówienia; oraz

11.2. kliknięciu na stronie Serwisu po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty. ZAMÓW”.

12. W Formularzu Zamówienia wymagane jest wskazanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: 12.1. Adresu korespondencji elektronicznej;

12.2. Imienia;

12.3. Nazwiska;

12.4. Adresu (ulicy, nr budynku, nr lokalu, miejscowości, kodu pocztowego, państwa);

12.5. Telefonu;

12.6. dyspozycji wystawienia przez Sprzedawcę faktury VAT;

13. W wypadku złożenia przez Klienta dyspozycji wystawienia przez Sprzedawcę faktury VAT, wymagane jest dodatkowo wskazanie przez Klienta:

13.1. Nazwy firmy;

13.2. NIP;

13.3. Numeru PESEL, w wypadku indywidualnej działalności gospodarczej;

13.4. Adresu prowadzenia działalności gospodarczej (ulicy, nr budynku, nr lokalu, miejscowości, kodu pocztowego, państwa).

14. Ponadto w Formularzu Zamówienia wymagane jest wskazanie danych dotyczących Umowy Sprzedaży:

14.1. Nazwy produktu, co następuje poprzez dodanie danego produktu do koszyka;

14.2. Ilości poszczególnych Produktów;

14.3. Sposobu dostawy Produktów;

14.4. Sposobu płatności.

15. Usługa Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy. Usługa Formularz Zamówienia ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.

§ 4 Postępowanie reklamacyjne w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Jeżeli Usługi świadczone przez Administratora nie są realizowane zgodnie z niniejszym Regulaminem, Usługobiorca może złożyć reklamację.
2. Reklamacja może zostać złożona także wówczas, gdy Usługobiorca lub inna osoba, poddaje pod wątpliwość jakość Usług świadczonych przez Administratora lub uważa, iż jej prawa zostały naruszone w związku z funkcjonowaniem Serwisu.

3. Reklamacja może zostać złożona w drodze elektronicznej, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@fako.com.pl.

4. W treści zgłoszenia reklamacyjnego należy wskazać następującą treść:

4.1. Imię i nazwisko;

4.2. Nazwę firmy;

4.3. Adres e-mail;

4.4. Numer telefonu;

4.5. Powód reklamacji i dokładne wskazanie sposobu i zakresu naruszenia;

4.6. W razie możliwości, przedstawienie dowodu na poparcie zasadność reklamacji – w szczególność obrazu ze zrzutem ekranu.

5. Rozpatrzenie reklamacji przez Administratora następuje niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci i o prawidłowej treści.

6. Odpowiedź na reklamację jest udzielana na adres e-mail, z którego została wysłana.

§ 5 Umowa Sprzedaży

1. W celu zawarcia Umowy Sprzedaży niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia.

2. Klient może składać Zamówienia przez 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem Serwisu.

3. Klient po zarejestrowaniu się i zalogowaniu na Konto składa Zamówienie, wskazując na witrynie internetowej Serwisu Produkt, którym jest zainteresowany, poprzez uruchomienie linku ukrytego pod polem „Dodaj do koszyka”.

4. W Formularzu Zamówienia wymagane jest wskazanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta:

4.1. Adresu korespondencji elektronicznej;

4.2. Imienia;

4.3. Nazwiska;

4.4. Adresu (ulicy, nr budynku, nr lokalu, miejscowości, kodu pocztowego, państwa);

4.5. Telefonu;

4.6. dyspozycji wystawienia przez Sprzedawcę faktury VAT;

5. W wypadku złożenia przez Klienta dyspozycji wystawienia przez Sprzedawcę faktury VAT, wymagane jest dodatkowo wskazanie przez Klienta:

5.1. Nazwy firmy;

5.2. NIP;

5.3. Numeru PESEL, w wypadku indywidualnej działalności gospodarczej;

5.4. Adresu prowadzenia działalności gospodarczej (ulicy, nr budynku, nr lokalu, miejscowości, kodu pocztowego, państwa).

6. Ponadto w Formularzu Zamówienia wymagane jest wskazanie danych dotyczących Umowy Sprzedaży:

6.1. Nazwy produktu, co następuje poprzez dodanie danego produktu do koszyka;

6.2. Ilości poszczególnych Produktów;

6.3. Sposobu dostawy Produktów;

6.4. Sposobu płatności.

7. Procedura składania Zamówienia kończy się w momencie uruchomienia przez Klienta linku ukrytego pod polem „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”. Dokonanie tej czynności oznacza złożenie Zamówienia i zawarcie ze Sprzedawcą Umowy Sprzedaży Produktów objętych Zamówieniem.

8. Zamówienie może zostać złożone przez Klienta także bez konieczności rejestracji w Serwisie i zalogowania na Konto, bezpośrednio poprzez Formularz Zamówienia stosownie do pkt. 4, 5, 6, 7 niniejszego paragrafu.

§ 6 Płatność

1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

1.1. Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki;

1.2. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy, wskazany w Formularzu Zamówienia;

1.3. Płatność online za pośrednictwem platformy płatniczej Płatności Shoper. Dostępna płatność kartami płatniczymi Visa, Visa Electron, Mastercard, Mastercard Electronic, Maestro. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A..

2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przy odbiorze osobistym możliwa jest przedpłata przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy. Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

2.1 W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

3. Dostawa Produktów odbywa się za pośrednictwem kuriera DPD lub In Post..

4. Aktualny cennik dostawy dostępny jest w Serwisie, podczas składania Zamówienia.

5. Dostawa zamówionych Produktów odbywa się wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

6. Termin dostawy Produktów wynosi 7 dni roboczych, liczony od momentu zaksięgowania wpłaty dokonanej przez Klienta na rachunku bankowym Sprzedawcy lub złożenia zamówienia (w przypadku płatności za pobraniem).W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

O zmianie czasu realizacji bądź niemożności zrealizowania zamówienia Klient informowany jest telefonicznie bądź drogą elektroniczną.

§ 7 Ceny

1. Ceny Produktów wskazane w Serwisie:

1.1. uwzględniają podatek od towarów i usług (VAT);

1.2. podawane są w złotych polskich;

1.3. nie uwzględniają kosztów dostawy - koszty dostawy zależą od sposobu dostawy Produktu, od wartości oraz wielkości Zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy Produktu przez Klienta.

2. Całkowity koszt Zamówienia (cena Produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w koszyku przed złożeniem Zamówienia przez Klienta.

§ 8 Odstąpienie od Umowy Sprzedaży

1. Konsument, który zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawca może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 7 niniejszego paragrafu. Do zachowania terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzający, wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. W szczególności, oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży może zostać złożone:

1.1. pisemnie na adres Sprzedawcy: FABRYKA FIRANEK I KORONEK "FAKO" SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Łodzi, przy ul. Kaczeńcowej 25, kod pocztowy: 91-214.

1.2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres korespondencji elektronicznej Sprzedawcy: sklep@fako.com.pl

2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od Umowy Sprzedaży stanowi Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu. Klient może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

3. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży rozpoczyna się od objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Jeżeli Umowa Sprzedaży obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – bieg terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży rozpoczyna się od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części.

4. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Serwisie). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył
Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

5. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Klient może zwrócić Produkt na adres: FABRYKA FIRANEK I KORONEK "FAKO" SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Łodzi, przy ul. Kaczeńcowej 25, kod pocztowy: 91-214

6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

7. Konsument zobowiązany jest ponieść koszty związane z odstąpieniem od Umowy Sprzedaży, jeżeli wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Serwisie. W wypadku określonym w zdaniu poprzedzającym Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

8. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

§ 9 Odpowiedzialność Sprzedawcy za wady Produktów

1. Jeżeli zakup Produktów oferowanych za pośrednictwem Serwisu przez Sprzedawcę, dokonywany jest przez Klienta będącego Konsumentem, wówczas Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady produktów na zasadach uregulowanych w przepisach Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002r. Nr 141 poz.1176 z późn. zm.) oraz Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827).

2. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Produktu wolnego od wad i odpowiada za wady Produktu.

3. Roszczenia z tytułu rękojmi za wady Produktu może być zgłoszone, w szczególności:

3.1. pisemnie na adres Sprzedawcy: FABRYKA FIRANEK I KORONEK "FAKO" SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Łodzi, przy ul. Kaczeńcowej 25, kod pocztowy: 91-214.

3.2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres korespondencji elektronicznej Sprzedawcy: sklep@fako.com.pl

4. Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę, Konsument może od Umowy Sprzedaży odstąpić albo żądać obniżenia ceny. Jednakże Konsument nie może od Umowy Sprzedaży odstąpić, jeżeli Sprzedawca niezwłocznie wymieni Produkt wadliwy na Produkt wolny od wad albo niezwłocznie wady usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony przez Sprzedawcę lub naprawiany, chyba że wady są nieistotne.

5. Jeżeli Konsument odstępuje od Umowy Sprzedaży z powodu wady Produktu, strony Umowy Sprzedaży powinny sobie nawzajem zwrócić otrzymane świadczenia.

6. Jeżeli Konsument żąda obniżenia ceny z powodu wady Produktu, obniżenie powinno nastąpić w takim stosunku, w jakim wartość rzeczy wolnej od wad pozostaje do jej wartości obliczonej z uwzględnieniem istniejących wad.

7. Jeżeli Sprzedawca dokonał wymiany, powinien pokryć także związane z tym koszty, jakie poniósł Konsument.

8. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Produktu Konsumentowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Produktu na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Konsument może odstąpić od Umowy Sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Produktu. Jeżeli Klient żądał wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy Sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Produktu lub usunięcia wady.

9. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

§ 10 Wymagania techniczne

1. Usługobiorca chcący uzyskać dostęp do Serwisu, który prowadzi Administrator powinien posiadać:

1.1. komputer z dostępem do Internetu;

1.2. przeglądarkę internetową: Mozilla Firefox w wersji 8.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej, Opera w wersji 10 i wyższej, Google Chrome w wersji 17 i wyższej;

1.3. rozdzielczość monitora co najmniej: 1024x 768;

1.4. włączoną w przeglądarce internetowej obsługę plików Cookies.

§ 11 Prawa własności intelektualnej

1. Serwis jest własnością Administratora. Baza danych Serwisu, oprogramowanie Serwisu umożliwiające korzystanie z Usług, oraz wszelkie inne elementy dostępne w Serwisie o cechach utworu i pochodzące od Administratora, są jego wyłączną własnością intelektualną.

2. Usługobiorca może wykorzystywać Serwis i dane w nim zawarte wyłącznie w zakresie określonym przez Regulamin – na własne potrzeby. W konsekwencji Usługobiorca nie ma w szczególności prawa do:

2.1. tłumaczenia, przystosowywania, zmian układu lub dokonywania jakichkolwiek innych zmian w systemie teleinformatycznym Serwisu Usługodawcy;

2.2. rozpowszechniania, powielania, kopiowania, wykorzystywania w całości lub części informacji umieszczonych w Serwisie, w tym w szczególności na zasadach użyczenia, najmu, dzierżawy lub sprzedaży;

2.3. udostępniania dostępu do Serwisu oraz zawartej na nim bazy danych osobom trzecim, w tym do udostępniania hasła osobom trzecim;

2.4. uzyskiwania informacji o wewnętrznej strukturze lub zasadach działania oprogramowania Serwisu Administratora;

2.5. nieuprawnionego pobierania, zmieniania lub usuwania danych zawartych w Serwisie;

2.6. utrwalania i zwielokrotniania danych pobranych z Serwisu za wyjątkiem sporządzania wydruków wyłącznie na własne potrzeby.

3. Każde naruszenie praw autorskich Administratora przez Usługobiorcę spowoduje odpowiedzialność cywilną i/lub karną z tego tytułu, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. Nr 24, poz. 83, z późn. zmian.)

§ 12 Dane osobowe

1. Dane osobowe podane przez Klienta w procesie rejestracji lub składania zamówienia są przetwarzane przez FABRYKĘ FIRANEK I KORONEK "FAKO" SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Łodzi, przy ul. Kaczeńcowej 25, kod pocztowy: 91-214, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000042851; NIP: 9471773195; REGON: 47167869700000; Kapitał zakładowy: 3.500.000 zł (w pełni opłacony); Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; adres korespondencji elektronicznej: sklep@fako.com.pl; telefon kontaktowy: +48 42 253-11-93, która jest administratorem danych osobowych.

2. Niezbędnym elementem procedury rejestracji oraz złożenia zamówienia jest podanie przez Klienta jego danych osobowych, oznaczonych jako obligatoryjne oraz wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych podanych podczas rejestracji. Podanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu rejestracji oraz złożenia zamówienia, ich realizacji oraz obsługi. Podanie danych osobowych nieoznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne.

3. W przypadku, gdy Klient wyraził zgodę na usługę świadczoną drogą elektroniczną, której przedmiotem jest bezpłatne dostarczanie newsletterów, uzyskany adres poczty elektronicznej (adres e-mail) jest dodawany do listy e-mailingowej i jest wykorzystywany w celach marketingowych do przesyłania Klientowi informacji handlowej drogą elektroniczną w postaci Newslettera.

4. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych następuje przez zaznaczenie przez Klienta odpowiedniego pola na formularzu.

5. Zgromadzone dane osobowe nie są udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem przekazania danych podmiotowi uczestniczącemu w realizacji zamówienia w celu dostarczenia Klientowi zamówionych towarów, tj. DPD,H88 S.A Zakres przekazywanych danych ograniczona jest do niezbędnego minimum.

6. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. W tym celu powinien skontaktować się z FABRYKĄ FIRANEK I KORONEK "FAKO" SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Łodzi na adres: FABRYKA FIRANEK I KORONEK "FAKO" SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Łodzi, przy ul. Kaczeńcowej 25, kod pocztowy: 91-214 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@fako.com.pl.

7. Klient ma prawo do uzyskania informacji, czy i w jakim zakresie są przetwarzane jego dane osobowe, a także informacji o celu i zakresie przetwarzania jego danych osobowych. W tym
celu powinien skontaktować się z FABRYKA FIRANEK I KORONEK "FAKO" SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Łodzi, w sposób wskazany w punkcie 6 powyżej.

8. FABRYKA FIRANEK I KORONEK "FAKO" SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Łodzi,, jako administrator danych osobowych, może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

9. FABRYKA FIRANEK I KORONEK "FAKO" SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Łodzi, wykorzystuje pliki typu cookies, czyli małe pliki tekstowo-numeryczne, które są zapisywane przez system teleinformatyczny w systemie teleinformatycznym Użytkownika (na komputerze, telefonie lub innym urządzeniu Użytkownika, z którego dokonano połączenia z Serwisem) podczas przeglądania Serwisu, w tym podstrony „Sklep online” i pozwalają na późniejszą identyfikację Użytkownika w przypadku ponownego połączenia z Serwisem z urządzenia (np. komputera, telefonu), na którym zostały zapisane.

10. Pliki cookies zbierają dane dotyczące korzystania z Serwisu, w tym podstrony „Sklep online” przez Użytkownika, a ich głównym celem jest ułatwienie Użytkownikowi korzystania z Serwisu, dostosowywanie stron Serwisu do potrzeb i oczekiwań danego Użytkownika (personalizacja podstron Serwisu), badanie ruchu Użytkowników w ramach Serwisu.

11. Pliki cookies są wykorzystywane w Serwisie za zgodą Użytkownika. Zgodna może zostać wyrażona przez Użytkownika poprzez odpowiednie ustawienia oprogramowania, w szczególności przeglądarki internetowej, zainstalowanego w urządzeniu telekomunikacyjnym wykorzystywanym przez Użytkownika do przeglądania zawartości Serwisu.

12. Użytkownik Serwisu może również w każdym czasie ograniczyć lub wyłączyć cookies w swojej przeglądarce przez takie jej ustawienia, aby blokowała cookies lub ostrzegała Użytkownika przed zapisaniem pliku cookies na urządzeniu, z którego korzysta do przeglądania zawartości Serwisu. W takim przypadku może się jednak zdarzyć, że korzystanie z Serwisu, w tym z podstrony „Sklep online” będzie mniej wydajne, Użytkownik nie będzie miał dostępu do niektórych treści, a w skrajnych przypadkach może zostać całkowicie zablokowane poprawne wyświetlanie stron Serwisu, w tym podstrony „Sklep online”.

13. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych i polityki prywatności znajdują się w Polityce prywatności (stanowiącą Załącznik nr 1 niniejszego Regulaminu), która dostępna jest na stronie internetowej Sklepu internetowego w zakładce „Polityka prywatności” pod adresem: polityka_prywatności

§ 13 Postanowienia końcowe

1. Klient będący Konsumentem uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. nr 4 poz. 25, z późn. zm.) z wnioskiem o rozstrzygnięciem sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Informacje o sposobie dostępu do powyższego trybu i procedur rozstrzygania sporów znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w podstronie „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

2. O wszelkich zmianach Regulaminu Administrator jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Usługobiorców poprzez ich publikację w formie tekstu jednolitego Regulaminu na stronie Serwisu.

3. W odniesieniu do Usługobiorców, których adres e-mail jest Administratorowi wiadomy, w wyniku założenia Konta, Administrator powiadomi Usługobiorcę o zmianie Regulaminu po przez wysłanie wiadomości e-mail. Powiadomienie drogą e-mail będzie ograniczało się do wskazania adresu www, na którym dostępna jest nowa wersja Regulaminu.

4. Data publikacji zmienionych postanowień Regulaminu stanowi datę ich wejścia w życie, z zastrzeżeniem, że zmienione postanowienia Regulaminu mają zastosowanie do zawartych między Usługobiorcą a Administratorem, przed dniem wejścia w życie zmian, pod warunkiem, że Usługobiorca nie wypowie umowy w ciągu 14 dni od dnia powiadomienia go przez Administratora o zmianie Regulaminu.

5. Podane przez Usługobiorców dane osobowe Administrator zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z polityką prywatności zawartą w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.

6. Niniejszy Regulamin w jego aktualnej wersji jest dostępny na stronach Serwisu, pod adresem: Regulamin_sklepu_internetowego

7. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 17 marca 2021 roku.

załącznik 1 formularz_zwrotu_do_pobrania


Tę stronę możesz zmieniać tutaj:
Panel administratora > Zawartość > Strony informacyjne > Regulamin

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl